RMC Light & Sound Oy:n YLEISET EHDOT

  1. Osapuolet ja soveltamisala

Yhtiö; RMC Light & Sound Oy

Asiakas; tarjouksessa, laskussa tai vastaavassa oleva palvelun tilaaja ja/tai maksaja.

Yhdessä osapuolet, ”Osapuolet”

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Yhtiön ja Asiakkaan väliseen kauppaan ja/tai vuokraukseen, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti Osapuolten välillä.

Näillä sopimusehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuks

        2. Kaluston vuokrausehdot

2.1 VUOKRASOPIMUKSEN ALKAMINEN Sopimus vuokranantajan ja vuokraajan välillä voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vuokrasopimus tulee voimaan vuokraajan tehdessä tilauksen vuokranantajalle tai vuokraajan antaessa hyväksyvän vastauksen vuokranantajan tekemään tarjoukseen. Sopimukseen sovelletaan näitä Yhtiön yleisiä vuokrausehtoja riippumatta siitä, sovitaanko vuokrauksesta suullisesti vai kirjallisesti.

2.2 VUOKRA-AIKA alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä kello 9.00. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä klo 12.00. Edellä mainittujen kellonaikojen ulkopuolisesta kaluston luovutuksesta ja/tai vastaanottamisesta on sovittava erikseen ennen vuokrasopimuksen alkamisen ajankohtaa. Vuokra-ajan muutoksista sovitaan erikseen. Minimi vuokra-aika on yksi päivä.

2.3 VUOKRAVÄLINEET vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä.

Vuokravälineiden yksinomainen omistusoikeus kuuluu vuokranantajalle. Vuokraajalla ei vuokra-ajan aikana ole oikeutta siirtää tai luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erityistaitoja tai tietynlaista pätevyyttä edellyttävien vuokravälineiden käyttö, eritoten ripustuskaluston käyttö, on sallittua ainoastaan tehtävään pätevien henkilöiden toimesta huomioon ottaen voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja –ohjeet. Lisäksi erityistaitoja tai tietynlaista pätevyyttä edellyttävien korjaustöiden tai vastaavien suorittaminen (esimerkiksi sähkötyöt) on sallittua ainoastaan ko. alalle pätevöityneiden ammattilaisten toimesta.

2.4 VUOKRAAJAN VASTUU Vuokraaja vastaa vuokravälineiden turvallisesta säilytyksestä vuokra-ajan. Vuokraaja on vastuussa vuokravälineiden noutamisesta vuokranantajan toimitiloista vuokranantajan toimipisteen aukioloaikana sekä niiden käyttöpaikkaan kuljettamisesta. Vuokranantajan tuottamasta kuljetuksesta on sovittava erikseen vähintään viikko ennen kaluston vuokralle luovutuksen ajankohtaa. Vuokraajan tulee vuokra-ajan päättyessä palauttaa vuokravälineet vuokranantajan toimitiloihin siinä kunnossa kuin ne olivat vuokra-ajan alkaessa, lukuun ottamatta normaalia käytöstä johtuvaa kulumista. Vuokraajan tulee käyttää vuokravälineitä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Vuokraaja on vastuussa välineitä käyttävän henkilöstön välineiden käyttöön soveltuvasta ja riittävästä koulutuksesta ja/tai ammattitaidosta. Vuokraaja on vastuussa kaikista veroista, maksuista, sakoista, palvelutoimenpiteistä ja muista kuluista, jotka ovat seurausta vuokravälineiden käytöstä vuokra-aikana. Vuokraaja ei saa korjata tai purkaa vuokravälineitä osiin muuten kuin välttämättömän välineiden säännöllisen puhdistamisen ja kunnossapidon hoitamiseksi. Valonheittimien vuokrauksen yhteydessä luovutetut varapolttimot tulee palauttaa muun vuokrakaluston palautuksen yhteydessä. Myös ”palaneet” tai muuten vioittuneet polttimot tulee palauttaa.

2.5 VUOKRANANTAJAN VASTUU Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on seurausta vuokravälineiden käytöstä tai hallussapidosta, laiminlyönneistä, kuljetuksista tai muistakaan vastaavista vuokravälineisiin liittyvästä vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään liikevoiton menetyksestä tai muustakaan mahdollisesta välillisestä vahingosta. Vuokranantaja ei vastaa siitä, miten vuokravälineet soveltuvat vuokraajan niille aikomaan käyttötarkoitukseen. Vuokranantaja vastaa vuokravälineiden riittävästä käyttökunnosta vuokralle luovutuksen ajankohtana.

2.6 VUOKRAVÄLINEILLE AIHEUTUNUT VAHINKO TAI MENETYS Vuokraajan tulee tarkastaa vuokravälineet välittömästi niiden noutamisen yhteydessä. Mikäli tässä tarkastuksessa ei käy ilmi vuokravälineissä olevaa selkeää virhettä tai vikaa, eikä siitä tehdä samassa yhteydessä nimenomaista ilmoitusta, katsotaan vuokraajan hyväksyneen vuokravälineet asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

2.7 VUOKRAHINNAT Mikäli muuta ei sovita, vuokravälineiden vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan vuokrahinnaston tai annetun tarjouksen mukaisesti.

2.8 VUOKRAUKSEN PERUUTTAMINEN, Mikäli ei ole muuta sovittu, vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokranantajalle 50 % peruutettujen vuokravälineiden vuokrahinnasta, jos vuokravälineiden tai osan vuokravälineistä peruutus tehdään vuokra-ajan alkamista edeltävän 48 tunnin aikana. Samana päivinä tehtävissä peruutuksissa Yhtiö on oikeutettu veloittamaan 100% sovitusta vuokrahinnasta vahvistetulta vuokra-ajalta.

2.9 VAKUUTUKSET Vuokravälineet on vakuutettu vuokranantajan toimesta vakuutuksella, joka on voimassa Suomessa sekä ulkomailla tietyin poikkeuksin. Vuokraajan omavastuu jokaista vahinkotapahtumaa kohden on tuhat viisisataa (1500) euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokraaja ei saa viedä vuokravälineitä pois Suomesta ilman vuokralle antajan kirjallista lupaa.

2.10 VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN MUUALLA KUIN SUOMESSA Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle, jos vuokravälineet on tarkoitus siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuokraaja vastaa kaikista luvista ja kuluista, joita vuokravälineiden ulkomailla käyttäminen mahdollisesti edellyttää ja aiheuttaa

3. Palveluiden toimitusehdot

Yhtiö toimittaa ne palvelut, jotka Osapuolet ovat sopineet kirjallisesti tai suullisesti.

Asiakas vastaa:

Osapuolet voivat sopia katselmuksista työnedistymisen mukaan ja näistä tehdään pöytäkirjat.

4. Yksityisyyden suoja

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Yhtiön tietosuojaselostetta. Asiakas ja oikeushenkilö hyväksyy, että Yhtiön tietosuojaseloste on keskeinen osa tätä Sopimusta.

5. Yhtiön vastuun rajoitus

Yhtiö vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Yhtiön vastuulla kuuluvasta: toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, suunnittelu tai asennusvirheestä ja kaluston rikkoontumisesta. Yhtiön vastuun määrä on rajoitettu korkeintaan, joka vastaa sovittua kaluston tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vahinkoa, joka on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella. Asiakkaan tulee huolehtia, ettei poikkeuksellisissa luonnonvoimista aiheudu vahinkoa kalustolle. Yhtiö ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka nopeus on yli 21 metriä sekunnissa), tulvan rankkasateen, salaman tai vastaavan luonnonvoiman aiheuttamista vahingoista.

6. Muut ehdot

Hallinnan ja vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kaluston tai palvelun luovutushetkellä. Vuokrauksen osalta Asiakkaan vaaranvastuu päättyy, kun vuokrakalusto on palautettu kokonaisuudessaan Yhtiön toimipaikkaan.

Kaikki poikkeavat ehdot, näistä ehdoista, tulee sopia kirjallisesti molempien Osapuolten toimesta.

Tämä dokumentti sekä Sopimus Osapuolten välillä on luottamuksellinen ja sen luovuttaminen kolmannen osapuolen tietoon, missään muodossa tai osittain, on kielletty.

Palveluun liittyvä työ tehdään aina normaalina työaikana, ellei muuta ole sovittu ja matka-aika on veloitettavaa normaalin tuntihinnan mukaisesti. Normaalin työajan ulkopuolinen työ laskutetaan seuraavasti:

Ylityötunnit          Kerroin veloitukseen

50%                       1,40

100%                     1,80

150%                     2,30

200%                     2,65

300%                     3,10

Pyhä- ja sunnuntaipäivinä veloituskerroin on 200%.

7. Sopimuksen siirto

Kumpikaan osapuoli, ei Yhtiö eikä Asiakas, ole oikeutettu siirtämään sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita kolmansille osapuolille.

8. Sovellettava laki

Näihin yleisiin vuokrausehtoihin ja vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintaa olevat kohdat.

9. Riitojen ratkaiseminen

Vuokrasopimuksesta ja näistä yleisistä vuokrausehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei Asiakkaan, joka on kuluttaja, kotipaikan kuluttajasuojasääntely edellytä pakottavaa vaihtoa. Kuluttaja on oikeutettu kääntymään kuluttajariitalautakunnan tai kuluttajaneuvonnan puoleen riitatilanteessa.

10. Maksuehdot

Mikäli muuta ei ole sovittu, vuokra laskutetaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli vuokra-aika on yli kuukausi, vuokra laskutetaan kuukausittain. Laskun eräpäivä on 7 vuorokautta laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on 16 %.

11. Sopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli vuokraaja olennaisesti rikkoo näitä yleisiä vuokrausehtoja tai vuokrasopimusta, vuokranantaja on oikeutettu päättämään sopimuksen purkuilmoituksella välittömin vaikutuksin. Mikäli vuokraaja laiminlyö kertyneiden vuokrien maksun huomautuksesta huolimatta, vuokranantaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen purkuilmoituksell